Oromianfeeds

Dhaabbileen oromoo biyyaa alaati ama biyyaa galan goonkuma mootumma Ixoophiya waliin walii galtee umun rakkiisadha.walii galu man danda'aan yoo dhaabni ni dhaabbane jedhan diigani dhuufa isaanitin qofa tarii walii galuu danda'u. Qaamni dhimmaa oromoo irrati walii galu hin dandaa'in gafa dhimmii Ixoophiya ittii makamee akkaamin gara walii galtee dhufuu dandaa'a.Paartilen humna qaban kan tarii paartile oromoo bira gara walii galtee ykn tokkummati fiduu no dandaa'an jadheeme yaadamu ODP fi ABO turan. Garuu ,paartilen kunin rakkoo isaanitu dhaaba furu hin dandaa'inidha.Rakkoolen dhaabbile laman kan jechuun(ABO fi ODP) qaban isaa ijoo too kaafnu :- ABO'n dhaaba keesson isa dimokraassuma him qabne fi ciiccitota siyaasa (dantaa) dhaaba male kan ummaata qabsaawanifi warreen hin qabneen dhaaba guutamedha.Rakkoon ini bira ABO'n qabu miseensi isaani cinaacha dadhaaba dhaabicha kaasu ykn mormu him dandaa'an yoo kan moorman tahe immoo akka diinati ilaalamu bira darbe maqa garagaarati itti mooggasu.kun rakkoo dhaabicha yeroo dheeraf ture fi harcaa'u miseensa fi dhaabatifis man sababa taheedha. ODP rakkoo isaa yoo kaafne dhaabni kun ganaamuma oromuumma dhaaba of-keessa him qabne fi rakkoole paartile oromoo bira irratis dhaaba uuma turedha.Rakkoo ijoon dhaaba kana hojmaata dhaabicha isaa Afaan oromoo dubbachu dandeenyan Saba kamu yoo tahee miseensa gamma hooggansa tahu mirga qaba kan jedhudha.kun namichi tokko keesson isaa osoo oromoo hin jaalane miseensa fi hooggana dhaaba kanati .Warren kun dhaabni kun dhaaba bira waliin akka walii galuu hin jaalatan .bu'a isaanitu tuqama waan taheef.akka fakkeenyati yoo kaafne Piraasidant naannoo Amaara man ture obboleessi Addiisu Lagaasa Luusagad Lagaasa bara 2004-2007 ti hooggana dhaaba fi sadaarka hooggansa garagaara waajira Dhaaba Aanaa xuulloo nama turedha. Maal hoojata akka ture namoota aniichatif too dhiifne wayyaa.kanneen akka isaa kun sadarka Aanaa irraa hamma naannooti sadarka hooggansumma hamma gaggeessumati bayyeen akka jiru shakkii hin qabu.kanaf ODPin rakkoo akkaana keessa osoo hin bahiin walii galtee dhaabile oromoo bira wajjin Uumu ni dandaa'an waan wal-nama gaafachisudha.

9 Dec 2019

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)